Pytania do Kandydatów na Urząd Prezydenta RP

Pytania do obu kandydatów:

 1. Czy jest Pan za lub przeciw uznaniu zbrodni organizacji faszystowskich OUN-UPA na Narodzie Polskim za ludobójstwo ?
 2. Czy jest Pan za lub przeciw obchodom państwowym upamiętniania ludobójstwa dokonanego na Narodzie Polskim Kresów Wschodnich w czasie II Wojny Światowej i po wojnie, przez zbrodnicze i faszystowskie organizacje ukraińskie OUN-UPA ?
 3. Czy będzie się Pan domagał prawa do ekshumacji ofiar zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na terenie wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej, czego do dziś Władze Ukrainy odmawiają rodzinom i organizacjom Polskim ?
 4. Czy jest Pan za lub przeciw domaganiu się przez rząd polski odszkodowań wojennych od Niemic za ludobójstwo Polaków, straszliwe zniszczenia i obrabowanie Państwa i Narodu Polskiego w czasie ostatniej wojny ?
 5. Czy uznaje Pan roszczenia żydowskie za zasadne czy nie zasadne ? Jeśli uznaje Pan za zasadne, to czy powinny być zaspokojone, bez zgody Narodu w referendum?
 6. Czy jest Pan za lub przeciw uwłaszczeniu mieszkańców Ziem Odzyskanych od Niemiec, prawem własności na tych terenach ?
 7. Czy jest Pan za lub przeciw sprzedaży ziemi rolnej cudzoziemcom ? Jeśli jest Pan przeciwny, to jakie środki Pan podejmie, aby nie dopuścić do dalszej sprzedaży i unieważnić to co dotychczas zostało w sposób przestępczy zbyte ?
 8. Czy wesprze Pan uporządkowanie prawa w przygotowywanych ustawach spółdzielczych w taki sposób, aby zapobiec dalszej degradacji spółdzielczości i pozbawiania majątku, w tym zwłaszcza mieszkań przez zwykłych ludzi ?
 9. Czy jest Pan za lub przeciw ujawnieniu przez władze kompleksowego raportu o korzyściach naszego członkostwa w UE oraz raportu finansowego o bilansie finansowym tego członkostwa ?
 10. Czy Pan zamierza lub nie zamierza ogłosić raport o stanie Państwa po objęciu urzędu Prezydenta ? Oddając na Pana głos oczekujemy choćby zapowiedzi.
 11. Czy jest Pan za czy przeciw finansowaniu przez władze organizacji mniejszościowych o charakterze antypolskim ?
 12. Dlaczego nie ma w Polsce nadzoru nad działalnością kredytodawców zgodnie – art. 20 Dyrektywy KE z 2008 r. ? Dlaczego nie pełni tego nadzoru ani Ministerstwo Finansów, ani Narodowy Bank Polski, ani Komisja Nadzoru Finansowego, ani Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co potwierdza Biuro Legislacyjne Rządu ?
 13. Czy jest Pan za bezkosztową repolonizacją banków ?
 14. Czy jest Pan za odbudową polskiej bankowości i wypracowaniem narodowej suwerenności finansowej opartej na emisji pełnowartościowych pieniędzy przez Narodowy Bank Polski, nie będących oprocentowanym długiem, ale mających pokrycie w wyprodukowanych dobrach ?
 15. Czy jest Pan za stworzeniem skutecznej ochrony zwykłych obywateli przed komornikami i windykatorami ?
 16. Czy jest Pan za likwidacją OFE ?
 17. Czy zmieni Pan prawo dewizowe i wprowadzi nadzór dewizowy nad eksportem kapitału z Polski, który obecnie z powodu rażącej nieudolności rządu wypływa przez granice jak powietrze w wolnej przestrzeni ?
 18. Czy jest Pan za lub przeciw dalszemu utrzymywaniu kilku rodzajów przywilejów finansowych Specjalnym Strefom Ekonomicznym, w których są wyłącznie firmy zagraniczne, zwolnione bezterminowo, prawie z wszelkich zobowiązań wobec państwa polskiego, a nawet wobec własnych pracowników?
 19. Dlaczego w Polsce brak jest urzędu administracji państwowej oceniającego projekty ustaw i decyzji rządu RP z punktu widzenia polskiej racji stanu? Ostatni taki urząd – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – zlikwidowano za czasów Premiera Marcinkiewicza. Czy dla Pana komfortowa jest sytuacja, że posłowie o argumentach: za lub przeciw ustawom dowiadują się z mediów kontrolowanych przez zagraniczne ośrodki decyzyjne?
 20. Czy w Polsce należy przywrócić obowiązek powszechnego przeszkolenia wojskowego? Konkretniej pytanie brzmi: czy państwo polskie powinno doprowadzić do sytuacji w której dorośli mężczyźni będą obowiązkowo potrafić obsługiwać podstawowe rodzaje broni i będą brali udział w cyklicznych szkoleniach wojskowych?
 21. Czy w Polsce należy zbudować system obrony terytorialnej? Jeśli tak to w jakiej perspektywie czasu?
 22. Jeśli wygra Pan wybory i zostanie Prezydentem RP, to kogo Pan mianuje na Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ?

Pytania do Pana Andrzeja Dudy z listu Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, podpisanego przez Panią Prezes Janinę Kalinowską z Zamościa, (na linku http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/05/stowarzyszenie-upamietniania-polakow-pomordowanych-na-wolyniu-do-andrzeja-dudy/) :

 1. Czy ma Pan zamiar kontynuować linię obecnych władz naszej Ojczyzny, które oferują stałą i właściwie nieograniczoną pomoc oligarchom i wyłonionej przez nich władzy na terenach obecnej Ukrainy, zapominając, że pieniądze te muszą być każdorazowo odebrane z naszego wspólnego polskiego budżetu ? Zabrane matkom, pielęgniarkom czy wojsku.
 2. Czy poprze Pan projekt Uchwały w sprawie nasilenia się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie zgłoszony do laski marszałkowskiej Druk 3261 Warszawa 17.03.2015r. Sejm RP VII kadencji?
 3. Czy jest Pan zwolennikiem dozbrajania Ukrainy przez Państwo Polskie?
 4. Czy możemy liczyć na to, że wystąpi Pan do władz obecnej Ukrainy w sprawie likwidacji przynoszących hańbę polskiej pamięci pomników Suchewycza, Bandery i zbrodniczej formacji SS Galizien?
 5. Czy wystąpi Pan do władz sąsiadującego obecnie z nami państwa o ściganie a w pierwszej kolejności uznanie zbrodni ludobójstwa, której dopuścili się Ukraińcy na narodzie polskim?

C. Pytania do Pana Prezydenta Elekta Bronisława Komorowskiego:

 1. Dlaczego została przerwana współpraca polskich władz państwowych z Polonią w USA i dlaczego nie została przez Pana wznowiona?
 2. Dlaczego obecny ambasador Polski w USA zamknął Ambasadę przed środowiskami Polonijnymi?
 3. Dlaczego Polskie placówki Dyplomatyczne i Konsularne bojkotują osobę Profesora Normana Finkelsteina – potomka lokatorów z Getta Warszawskiego, broniącego w USA dobrego imienia Polski i Polaków ? Profesor Norman Finkelstein zwalcza: oskarżenia wysuwane wobec Polaków o organizację holocaustu oraz żądania swoich żydowskich ziomków – odszkodowań finansowych od Polski z tytułu holocaustu?
 4. Dlaczego pan Prezydent nie wystąpił do władz USA o utworzenie w ramach Departamentu Stanu USA struktury śledzącej i zwalczającej objawy antypolonizmu identycznej do struktury zwalczającej antysemityzm?

Pozostałe pytania do kandydatów, ich komitetów i do… Polaków.

 1. Czy uznaje Pan zasadę nadrzędności ustawodawstwa unijnego nad prawem krajowym /Konstytucją Rzeczypospolitej/, za pełną lub ograniczoną suwerennością w ramach Unii ?
 2. Czy uznaje Pan warunki na jakich Polska weszła do Unii za równorzędne warunkom starych krajów UE i co Pan zrobi dla zachowania równorzędności, symetryczności np. z warunkami jakie mają Niemcy czy Francuzi ?
 3. Czy zamierza Pan czcić holokaust, bez zbrodni niemieckich na Narodzie Polskim i mniejszości żydowskiej w Polsce ?
 4. Czy zapewni Pan prawo ofiarom zbrodni w Zachodniej Ukrainie do pochówku na cmentarzach poprzez ekshumacje i przeniesienie szczątków ofiar z miejsc zbrodni na cmentarze przy pomocy państwa i na polskie cmentarze ?
 5. Czy wniesie Pan do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałę, ustanawiającą 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian oraz zainicjuje zbudowanie w eksponowanym miejscu w Warszawie pomnika ludobójstwa Polaków na Kresach ?
 6. Jaki będzie Pana stosunek do wciąż zgłaszanych przez różnorodne organizacje ukraińskie roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, np. nawet aż do rejonu Przemyśla i Sanu, czy ze strony innych roszczeniowców ?
 7. Jakie jest stanowisko Pana wobec faktu podpisania przez Prezydenta Poroszenkę ustaw zakładających karanie wszystkich tych, którzy okazywaliby lekceważenie dla weteranów UPA , i negowali celowość ich walki?
 8. Czy jest Pan za lub przeciw sprzedaży gruntów przemysłowych, pozaklasowych na własność firmom zagranicznym i cudzoziemcom ? Jeśli jest Pan przeciw, to jakie środki zamierza Pan podjąć dla zweryfikowania dotychczasowego stanu nielegalnej, potajemnej ich sprzedaży, przez rządy obcym nabywcom ?
 9. Czy jest Pan za lub przeciw 30-50-letniej dzierżawie państwowych gruntów rolnych kapitałowi zagranicznemu, z prawem do pierwszeństwa ich nabycia i bez prawa wypowiedzenia dotychczasowych umów dzierżawy ?
 10. Czy jest Pan za lub przeciw opodatkowaniu firm zagranicznych/kapitału obcego podatkami na takich samych warunkach jak podmioty narodowe ?
 11. Czy jest Pan świadomy tego, że w Polsce mamy powszechne łamanie prawa przez banki, i nie ma reklamy, czy umowy kredytowej, która spełniała by wymogi ustawowe ? I NIKT –nawet Prokuratura, Sądy i NIK nie reagują na to, tak jak i na problem grabieży kredytobiorców, czy brak nadzoru.
 12. Dlaczego w Polsce poziom cen kredytów bankowych (prowizje, oprocentowanie, ubezpieczenie, ryzyko kursowe i inne opłaty) są co najmniej 2,5-3,0 krotnie wyższe niż w krajach starej UE, a w przypadku instytucji parabankowych wielokrotnie więcej ?
 13. Czy denominacja kredytów w walutach zagranicznych m.in. we frankach nie jest spekulacyjnym przestępstwem banków, które tych walut nie kupowały, a jedynie przeliczały na nie złote polskie ?
 14. Czy jest Pan za ograniczeniem samowoli banków ?
 15. Czy jest Pan za tworzeniem banków komunalnych ?
 16. Czy jest Pan za przywrócenie suwerenności NBP poprzez stworzenie podstaw prawnych do zakupu przez NBP obligacji rządowych ?
 17. Czy jest Pan za ujawnieniem informacji i danych na jakie kwoty zostały dotychczas zwolnione z podatku narastająco firmy obce z kapitałem zagranicznym począwszy od roku 1991 ?
 18. Czy jest Pan za lub przeciw przywilejowi pierwszeństwa firm zagranicznych przed krajowymi w otrzymywaniu bezzwrotnej unijnej pomocy finansowej z tzw. funduszy unijnych ?
 19. Czy jest Pan za lub przeciw reaktywowaniu w gospodarce polskiej sektora strategicznego w Polsce całkowicie zniszczonego w ostatnich latach ?
 20. Czy jest Pan za odbudową przemysłu, celowo zniszczonego w procesie przestępstwa ciągłego i co zamierza Pan w tym względnie z przyzwoleniem i aktywnością Narodu zrobić ?
 21. Jakim proporcjom kapitału obcego do własnego krajowego w: przemyśle, górnictwie, energetyce i w handlu wewnętrznym jest Pan przeciwny ,a jakim proporcjom będzie Pan sprzyjał i respektował ?
 22. Czy jest Pan za czy przeciw weryfikacji prywatyzacji oraz innych o charakterze skrajnie przestępczym przypadków ? Towarzyszą tym przypadkom ogromne straty, obciążające państwo i cały Naród, przez różnorodne kary i cudzoziemskie doradztwo np. za prywatyzację PZU S. A zapłacono ponad   2.196 mln Euro odszkodowania, w innych przypadkach już ponad 8 mld złotych. Straty te są bardzo skrupulatnie ukrywane i w zamian za zapłatę gotówką władze dają w zamian majątek narodowy: określone zakłady, nieruchomości czy budynki z placami. Polska jest na 8 miejscu najczęściej pozywanych przez korporacje krajów świata. Pozwy są składane za utracone zyski na bazie klauzul ISDS umów u wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Wierzymy ze zainteresuje się Pan tym problemem i poinformuje o tym opinie publiczna.
 23. Różnego rodzaju organizacje pozarządowe są finansowane ze źródeł zewnętrznych. Ten kto je finansuje realizuje swoje interesy pod przykrywką różnych „szczytnych zadań”. Czy Pan jest za wprowadzeniem  obowiązku publikowania źródeł finansowania przez każdą organizację pozarządową otrzymującą dotacje ?
 24. Polska z pieniędzy podatników utrzymuje propagandowo-wywrotowe telewizje wobec sąsiednich demokratycznych krajów. TV Biełsat kosztuje podatników 20 mln zł rocznie. Co Pan zamierza z tym zrobić?

Pytania dla Prezydenta Elekta Bronisława Komorowskiego

 1. Dlaczego Pan Prezydent dopuścił do utajnienia umów zawartych pomiędzy rządem RP a Izraelem?
 2. Jakie tajne nieformalne zobowiązania na koszt Polski i Polaków Pan podjął w okresie swojej Prezydentury?
 3. Jaki udział w kwestii interwencji państw NATO w Libii i Syrii oraz zamordowaniu Muammara Kaddafiego mieli Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski ? Czy i dlaczego Polska ma z tego tytułu ponosić koszty przyjmowania uchodźców z Afryki i Syrii ?
 4. Jak Pan zareagował na przybycie na obchody rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w dniu 08 maja 2015 r. Prezydenta Ukrainy pana Poroszenki z wpiętymi w klapę marynarki emblematami UPA-organizacji, która wymordowała w bestialski sposób ponad 250 tys. Polaków na Kresach Wschodnich w czasie II Wojny Światowej i po wojnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *